Všeobecné obchodné podmienky

Obchodné spoločnosti REFAGLASS s.r.o.
Tieto všeobecné obchodné podmienky špecifikujú jednotlivé zmluvné alebo ústne neupravená práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho pri obchodnom vzťahu medzi predávajúcim REFAGLASS s.r.o., (ďalej len "predávajúci") a bližšie nešpecifikovaným kupujúcim (ďalej len kupujúci).

Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") sa vzťahujú na prípady, keď:

a) medzi predávajúcim a kupujúcim bola v písomnej forme uzatvorená kúpna zmluva, prípadne rámcová kúpna zmluva, alebo

b) kúpna zmluva vznikla na základe implicitných úkonov predávajúceho a kupujúceho.

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sa súčasne použijú za podmienky, že:

a) kúpna zmluva (rámcová zmluva) na ne odkazuje, alebo

b) sú ku kúpnej zmluve (rámcovej zmluve) pripojené, alebo

c) kupujúci iným spôsobom vyslovil súhlas s použitím obchodných podmienok pre budúce obchodné prípady.

ROZSAH
Predmetné obchodné podmienky vychádzajú zo všeobecne platnej právnej úpravy a to konkrétne Obchodného zákonníka platného v čase vzniku udalosti zakladajúcej právo, prípadne ďalších právnych noriem, ktoré upravujú predmetné dohodnutej vzťahy vrátane Práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv ratifikovaných Českou republikou.

Kupujúcim môže byť ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, resp. ďalšie organizácie a inštitúcie, ktorá prejaví záujem o kúpu ponúknutý predávaného sortimentu výrobkov pri dodržiavaní predmetných obchodných podmienok.

Predzmluvných KONANIA - OBJEDNÁVKA
1. Predávajúci prostredníctvom reklamy, letákov, webových stránok, inzerátov, osobných ponúk, resp. iným spôsobom propaguje svoju obchodnú činnosť a predaj jednotlivých druhov sortimentu.

2. V rámci predzmluvného riadenia predávajúci a kupujúci akoukoľvek dostupnou formou (telefonickú, faxovú, e-mailovú alebo osobným jednaním) objasňujú požiadavky na budúce obchodný prípad, tj. Hlavne špecifikáciu všetkých detailov požadovaného tovaru (frakcia, množstvo, účel použitia, obchodné a dodacie podmienky).

3. Predávajúci v rámci rokovaní pred uzavretím zmluvy zvyčajne vypracuje tiež kalkuláciu, cenovú a termínovú ponuku a zašle na vyjadrenie záujemcovia, ktorý následne po jej vyhodnotení ukončí komunikáciu s predávajúcim alebo písomne ​​zašle predávajúcemu písomnú objednávku. Ak bude objednávka kupujúceho obsahovať všetky náležitosti požadované účastníkmi v rámci rokovaní pred uzavretím zmluvy, bude objednávka predávajúcim považovaná za návrh zmluvy.

OBSAH OBJEDNÁVKY
1. Predávajúci je povinný sa písomne ​​vyjadriť k objednávke záujemcov, ktorá by mala obsahovať nasledujúce náležitosti vychádzajúce z rokovaní pred uzavretím zmluvy:

a) označenie tovaru

b) frakciu

c) účel použitia

d) množstvo

e) dátum požadovaného dodania

f) druh dopravy, resp. spôsob dodania

g) vzájomne odsúhlasenú cenu

h) spôsob úhrady kúpnej ceny

2. Okrem záväzných požiadaviek podľa ods. 1 môže objednávka obsahovať aj požiadavky na dodávateľov, balenie a pod.

3. Objednávku činí kupujúci písomne, faxom alebo elektronicky.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, ktorej ním vypočítaná hodnota neprevyšuje kúpnu cenu bez DPH 2 500, - CZK (100, - Eur).

Vzniku právneho vzťahu (ZMLUVY)
1. Po obdržaní objednávky predávajúci prevedie bez zbytočného odkladu jej obsah do podoby dokladu označeného ako "kúpna zmluva" alebo do zmluvného

formuláre označeného ako "objednávka prijatá" a tento doklad (podpísaný oprávnenou osobou) zašle

kupujúcemu. Týmto dochádza k vzniku zmluvného vzťahu medzi kupujúcim a predávajúcim.

2. Právne úkony podľa ods. 1 a 2 robí predávajúci a kupujúci písomne, faxom alebo zaslaním dokladu elektronickou poštou.

3. Po vzniku právneho vzťahu je možné zmluvu meniť len písomnou formou, na základe súhlasu oboch účastníkov.

4. Predávajúci si vyhradzuje právo zmeny množstva alebo hmotnosti dodávky tovaru +/- 15%, okrem presne špecifikovaných množstiev uvedených v kg, kde predávajúci deklaruje max. Odchýlku 5%. Takáto úprava sa nebude považovať za zmenu dohodnutých podmienok, kupujúci je však vždy povinný platiť cenu iba za skutočne dodaný tovar.

5. Predchádzajúce ustanovenia obchodných podmienok nebráni tomu, aby v niektorých prípadoch došlo k vzniku zmluvného vzťahu na základe iných implicitných úkonov predávajúceho a kupujúceho, nesmie však byť pochybnosť o ich skutočnej vôli.

DODACIE PODMIENKY
1. Predávajúci realizuje predaj tovaru v baleniach Big Bag, voľne ložené, na palete, alebo v cisterne, podľa požiadaviek kupujúceho.

2. Uvedené dodacie termíny a dodacie lehoty sú podľa možností dodržiavané, sú však vždy nezáväzné. Nároky na oneskorené dodávky, obzvlášť uplatňovania nárokov na náhradu škody, sú vylúčené.

3. V dohodnutý deň dodávky tovaru má predávajúci pripravené na dodanie dojednanej tovaru. Spolu s tovarom je predávajúci povinný kupujúcemu dodať: dodací list a prípadne iné dohodnuté dokumenty.

3. Dodávku tovaru predávajúci realizuje:

a) osobným odberom kupujúceho vlastnou dopravou

b) prostredníctvom dopravcov

4. Predávajúci odovzdá tovar:

a) prepravcovi označenému kupujúcim alebo dojednanému,

b) kupujúci