Všeobecné obchodné podmienky

dodávok tovaru spoločnosti REFAGLASS TRADE, s. r. o.

Tieto všeobecné obchodné podmienky dodávok tovaru špecifikujú jednotlivé zmluvne alebo ústne neupravené práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho v obchodnom vzťahu medzi predávajúcim REFAGLASS TRADE, s. r. o., IČO: 18621473, so sídlom U Nikolajky 382/30, Smíchov, 150 00 Praha 5, zapísaným v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 4130 (ďalej len predávajúci) a bližšie neurčeným kupujúcim (ďalej len kupujúci).

Tieto všeobecné obchodné podmienky dodávok tovaru spoločnosti REFAGLASS TRADE, s. r. o., (ďalej len obchodné podmienky) sa vzťahujú na prípady, keď:

 1. medzi predávajúcim a kupujúcim bola písomne uzavretá kúpna zmluva, prípadne rámcová kúpna zmluva, alebo
 2. kúpna zmluva vznikla na základe konkludentných úkonov predávajúceho a kupujúceho.

 

Ustanovenia týchto obchodných podmienok sa súčasne uplatňujú za podmienky, že:

 1. kúpna zmluva (rámcová zmluva) na ne odkazuje, alebo
 2. sú ku kúpnej zmluve (rámcovej zmluve) pripojené, alebo
 3. kupujúci iným spôsobom vyslovil súhlas s použitím obchodných podmienok pre budúce obchodné prípady.

Tovarom sa v týchto obchodných podmienkach rozumejú hmotné hnuteľné veci a ich súčasti, ktoré sa kúpnou zmluvou predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu a previesť naňho vlastnícke právo k týmto veciam, a kupujúci sa ich zaväzuje prevziať a zaplatiť za ne predávajúcemu kúpnu cenu, a to bez ohľadu na to, či je v kúpnej zmluve tovar označený ako tovar, predmet dodávky a pod.

Ak sa zmluva svojím obsahom odchyľuje od týchto podmienok, majú ustanovenia zmluvy prednosť pred odchylnými ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

 

ROZSAH

Obchodné podmienky vychádzajú zo všeobecne záväzných právnych predpisov, a to z Občianskeho zákonníka platného a účinného v čase vzniku skutočnosti zakladajúcej právo, prípadne z iných právnych noriem, ktoré upravujú predmetné zmluvné vzťahy vrátane práva Európskej únie a medzinárodných zmlúv ratifikovaných Českou republikou. Občianskym zákonníkom sa v týchto obchodných podmienkach rozumie zákon č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov.

Kupujúcim môže byť akákoľvek fyzická alebo právnická osoba, prípadne iné organizácie a inštitúcie, ktoré prejavia záujem o kúpu ponúkaného sortimentu tovaru predávaného v súlade s predmetnými obchodnými podmienkami.

 

1. PREDZMLUVNÉ KONANIE – OBJEDNÁVKA

 1. Predávajúci pomocou reklamy, letákov, webových stránok, inzerátov, osobných ponúk, resp. iným spôsobom propaguje svoju obchodnú činnosť a predaj tovaru.
 2. V rámci predzmluvného konania si predávajúci a kupujúci akoukoľvek dostupnou formou (telefonicky, faxom, e-mailom alebo osobne) vyjasňujú požiadavky na budúci obchodný prípad, t. j. najmä špecifikáciu všetkých detailov požadovaného tovaru (frakcia, množstvo, účel použitia, obchodné a dodacie podmienky).
 3. Predávajúci v rámci predzmluvných rokovaní obyčajne vypracuje aj kalkuláciu, cenovú a termínovú ponuku a zašle ju záujemcovi na vyjadrenie, ktorý potom po jej vyhodnotení ukončí komunikáciu s predávajúcim, alebo pošle predávajúcemu objednávku v písomnej forme. Ak bude objednávka kupujúceho obsahovať všetky náležitosti požadované zmluvnými stranami v rámci predzmluvných rokovaní a bude doručená predávajúcemu, bude objednávku predávajúci považovať za návrh zmluvy.

 

2. OBSAH OBJEDNÁVKY

 1. Predávajúci je povinný vyjadriť sa k objednávke záujemcu, ktorá by mala na základe predzmluvných rokovaní obsahovať aspoň tieto náležitosti: a) označenie tovaru
  b) frakciu
  c) množstvo
  d) požadovaný dátum dodania
  e) druh dopravy, resp. spôsob dodania
  f) vzájomne odsúhlasenú cenu
  g) spôsob úhrady kúpnej ceny
  h) formu dodania (napr. Big Bag x voľne ložené)
 2. Okrem záväzných požiadaviek uvedených v ods. 1 môže objednávka obsahovať aj požiadavky na dodávateľov, balenie atď.
 3. Kupujúci zašle predávajúcemu objednávku písomne alebo elektronicky.
 4. Predávajúci si vyhradzuje právo nepotvrdiť objednávku, ktorej uvedená hodnota nepresiahne kúpnu cenu bez DPH 2 500,- CZK (100,- eur).

 

3. VZNIK PRÁVNEHO VZŤAHU (ZMLUVY)

 1. Po prijatí objednávky predávajúci bez zbytočného odkladu prevedie jej obsah do dokumentu označeného ako kúpna zmluva, alebo do zmluvného formulára označeného ako prijatá objednávka alebo potvrdenie objednávky a tento dokument (podpísaný oprávnenou osobou) zašle kupujúcemu. Tým vzniká zmluvný vzťah medzi kupujúcim a predávajúcim, t. j. uzatvára sa kúpna zmluva.
 1. Právne úkony podľa odseku 3.1. vykonajú predávajúci a kupujúci písomne, alebo zaslaním dokumentu elektronickou poštou.
 2. Po uzavretí kúpnej zmluvy možno zmluvu meniť a dopĺňať len písomne na základe súhlasu oboch strán.
 3. Predávajúci si vyhradzuje právo upraviť množstvo alebo hmotnosť dodávky tovaru ±15 % s výnimkou presne špecifikovaných množstiev uvedených v kg/m3, kde predávajúci deklaruje maximálnu odchýlku 5 %. Takáto úprava sa nebude považovať za zmenu dohodnutých podmienok, ale kupujúci je vždy povinný zaplatiť cenu len za skutočne dodaný tovar.
 4. Predchádzajúce ustanovenia obchodných podmienok nebránia tomu, aby v určitých prípadoch vznikol zmluvný vzťah na základe iných konkludentných úkonov predávajúceho a kupujúceho, ale nesmie byť pochybnosť o ich skutočnom úmysle.

 

4. DODACIE PODMIENKY

 1. Predávajúci dodáva tovar v baleniach Big Bag, voľne ložený na palete alebo v cisterne podľa požiadaviek kupujúceho.
 2. Uvedené termíny dodania a dodacie lehoty sa v rámci možností dodržiavajú, sú však vždy nezáväzné. Nároky na oneskorené dodávky, najmä uplatňovanie nárokov na náhradu škody, sú vylúčené.
 3. V dohodnutý deň dodávky tovaru má predávajúci pripravený dohodnutý tovar na dodanie. Spolu s tovarom je predávajúci povinný dodať kupujúcemu: dodací list a prípadne ďalšie dohodnuté dokumenty.
 4. Predávajúci dodá tovar:
  a) osobným odberom kupujúceho vlastnou dopravou,
  b) prostredníctvom dopravcov.
 5. Predávajúci odovzdá tovar:
  a) dopravcovi určenému kupujúcim, alebo dohodnutému kupujúcemu – v prípade osobného odberu je kupujúci povinný zabezpečiť, aby osoba preberajúca tovar bola oprávnená tovar prevziať a ak to charakter tovaru umožňuje, skontrolovať ho v súlade s § 2119 Občianskeho zákonníka. Prevzatím tovaru v tomto prípade kupujúci potvrdzuje, že tovar nemá žiadne viditeľné chyby.
 6. Zákazník si vo vlastnom záujme zabezpečí prítomnosť kontaktnej osoby v čase dodania materiálu na mieste dodania. Ak kontaktná osoba nie je v dohodnutom čase na mieste dodania prítomná, tovar sa považuje za prevzatý.
 7. Dodávaný tovar dodáva predávajúci voľne ložený, v obale, resp. zabalený. Obaly, resp. baliace prostriedky používa predávajúci podľa druhu dodávaného tovaru a zároveň ako nevratné a jednorazové.
 8. Ak je možný príjazd nákladného vozidla s návesom alebo prívesom, sypký materiál sa vyloží voľne – vysype sa. Big Bag a palety predávajúci nevykladá.

 

5. KÚPNA CENA

 1. Záujemcom o dodanie tovaru predávajúci poskytuje ceny jednotlivých položiek tovaru, ktoré majú pred uzavretím zmluvy informatívny charakter.
 2. Uzatvorením zmluvy sa cena tovaru stáva pre obe strany záväznou a môže sa meniť len so súhlasom oboch zmluvných strán.
 3. Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu vo výške, spôsobom a v lehote, ako bolo dohodnuté v zmluve, inak v lehote splatnosti uvedenej na faktúre za dodaný tovar.
 4. Predávajúci si vyhradzuje v ním určených obchodných prípadoch právo predávať tovar len na základe úhrady kúpnej ceny v celej výške, alebo jej požadovanej časti na základe zálohovej faktúry, resp. v hotovosti. Táto požiadavka sa musí:
  a) oznámiť kupujúcemu (vrátane bežnej elektronickej korešpondencie) v rámci predzmluvných rokovaní, alebo
  b) vyjadriť najneskôr v návrhu zmluvy (pozri časť Vznik právneho vzťahu, odsek 1).
 5. V prípade omeškania kupujúceho s úhradou kúpnej ceny, alebo iného peňažného záväzku voči predávajúcemu, má predávajúci nárok na úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy bez DPH za každý deň omeškania.
 6. Kupujúci má právo reklamovať obsah vystaveného účtovného dokladu len do lehoty jeho splatnosti.
 7. Nevratné (jednorazové) obaly účtuje predávajúci kupujúcemu ako samostatnú položku na faktúre spolu s dodaným tovarom + DPH.

 

6. PREVOD VLASTNÍCTVA A RIZIKO ŠKODY

 1. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny. Riziko škody na tovare prechádza na kupujúceho okamihom dodania tovaru.

 

7. ZODPOVEDNOSŤ ZA CHYBY TOVARU

 1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu za chyby dodaného tovaru v súlade s právnymi predpismi. Predávajúci nezodpovedá za chyby tovaru spôsobené dopravcom.
 2. Záruku na kvalitu poskytuje predávajúci 24 mesiacov odo dňa dodania tovaru kupujúcemu.

 

8. REKLAMÁCIE

 1. Kupujúci je oprávnený uplatniť si u predávajúceho reklamáciu chýb tovaru – reklamáciu v súlade s predmetnými obchodnými podmienkami a platnými právnymi predpismi, a to najneskôr do 3 dní od prevzatia tovaru. Predmetná lehota sa vzťahuje na zjavné chyby dodaného tovaru. Netýka sa však rozdielu v počte dodaných kusov ani tovaru dodávaného v originálnom balení od výrobcu, pretože takúto chybu bol kupujúci povinný reklamovať prostredníctvom oprávnenej osoby pri prevzatí tovaru u predávajúceho.
 2. Kupujúci je povinný reklamovať poškodenú dodávku alebo poškodený obal bezodkladne, najneskôr však do 24 hodín od dodania.
 3. Kupujúci je oprávnený reklamovať skryté chyby do 3 pracovných dní od ich zistenia.
 4. Reklamáciu musí kupujúci podať písomne. V písomnej reklamácii musí reklamujúci uviesť číslo dodacieho listu, číslo faktúry, popis chyby, alebo opísať prejav chyby tovaru, reklamované množstvo, zaslať fotografickú dokumentáciu reklamovaných chýb na adresu sídla predávajúceho.
 5. Reklamujúci je povinný pri písomnej reklamácii uviesť nároky z chýb tovaru, a to výberom jedného zo spôsobov, ktorý neskôr počas trvania reklamácie nebude môcť meniť.
  a) požadovať odstránenie chýb dodaním náhradného tovaru za chybný tovar
  b) požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny
  c) odstúpiť od zmluvy
 1. Predávajúci je povinný zaujať konečné stanovisko k riešeniu reklamácie do 30 dní od písomného doručenia reklamácie kupujúcim.
 1. 30-dňová lehota na vybavenie reklamácie predávajúcim sa môže predĺžiť o nevyhnutný čas v zložitých prípadoch dokazovania, alebo pre potreby vypracovania znaleckého posudku na posúdenie vzniknutých chýb.

 

9. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

 1. Predávajúci si vyhradzuje právo jednostranne odstúpiť od kúpnej zmluvy (rámcovej zmluvy), alebo odmietnuť ďalšiu obchodnú spoluprácu s kupujúcim:
  a) ak táto možnosť vyplýva zo zákona, zmluvy alebo z týchto obchodných podmienok,
  b) ak je kupujúci v omeškaní s plnením akéhokoľvek svojho záväzku voči predávajúcemu viac ako 30 dní.
 2. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy, ak táto možnosť vyplýva zo zákona, zmluvy, alebo z týchto obchodných podmienok.

 

10. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 1. Toto znenie obchodných podmienok spoločnosti REFAGLASS TRADE, s. r. o., nadobúda platnosť a účinnosť dňa 1. 8. 2023.
 2. Odchylné ustanovenia v zmluve majú prednosť pred znením týchto obchodných podmienok.
 3. Tieto obchodné podmienky sú odo dňa ich platnosti dostupné aj na adrese Na Flusárně 168, Příbram. Tieto obchodné podmienky sú uverejnené aj na webovej stránke predávajúceho www.refaglass.cz. Zmluvné strany sa dohodli, že táto forma odkazu na dokumenty pre kupujúceho je medzi nimi na účely týchto obchodných podmienok možná a považujú ju za dostatočne určitú.
 4. Odkaz na tieto obchodné podmienky uvádza predávajúci na všetkých dokumentoch zasielaných kupujúcemu a kupujúci je povinný sa s nimi oboznámiť.
 5. Prevzatím tovaru vyjadruje kupujúci svoj bezvýhradný súhlas s týmito obchodnýmipodmienkami.
 6. Salvátorská klauzula Ak je, alebo sa stane niektoré ustanovenie kúpnej zmluvy alebo týchto obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, platnosť a účinnosť ostatných ustanovení kúpnej zmluvy, alebo týchto obchodných podmienok, tým nie je dotknutá. Zmluvné strany sa v tomto prípade zaväzujú dohodou nahradiť ustanovenie neplatné a/alebo neúčinné ustanovením novým, ktoré by najlepšie zodpovedalo pôvodne zamýšľanému účelu pôvodného ustanovenia.